REGULAMIN

 

Regulamin został sporządzony przez Apartamenty Magia Gór w Szczawnicy, ul. Główna 163 (dalej: „Usługodawca”) i określa zasady funkcjonowania pensjonatu i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji miejsca hotelowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem u-ani.com oraz Serwis rezerwacyjny prowadzony przez stronę www.kajware.pl. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w pensjonacie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 

DEFINICJE

 

Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu. 
Usługi – każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach pensjonatu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu. 
Serwis rezerwacyjny – strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego, udostępniany przez osoby trzecie
Serwis internetowy – strona internetowa Usługodawcy zawierająca informacje dotyczące pensjonatu i zasad funkcjonowania obiektu
Opłata rezerwacyjna – należność za pełny niewykorzystany pobyt wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje). 
Zaliczka, przedpłata – 30% kosztów zarezerwowanego pobytu, pod warunkiem że warunki danej oferty nie stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje). 
Opłata anulacyjna – koszt zwrotu przedpłaty dokonanej przez gościa a conto rezerwacji w związku z rezygnacją z rezerwacji, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
Internetowe portale rezerwacyjne – Systemy rezerwacyjne, udostępniane przez osoby trzecie.

 

RODZAJ I ZAKRES OFEROWANYCH I ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności: wynajem pokoi hotelowych i wyżywienie.
W ramach funkcjonowania obiektu świadczone są usługi noclegowe. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji hotelowej po przyjeździe, najpóźniej jednak do godziny 12 następnego dnia, co umożliwi niezwłoczną reakcję Usługodawcy. 

W ramach funkcjonowania obiektu Usługodawca zapewnia w szczególności:
pobyt Gościa w obiekcie, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE., profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w pensjonacie, sprzątanie pokoju, gdy gość wyrazi takie życzenie (w godz. 8:00 – 16:00), usuwanie usterek w czasie Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, natomiast w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności, w przypadku naprawy uszkodzeń, Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.

Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania obiektu, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, usługi przewodnictwa górskiego na terenie Beskidów i Pienin.

 

REZERWACJA

 

Możliwość rezerwacji miejsca hotelowego jest dostępna: poprzez System rezerwacji – interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu dostępnym w Systemie, drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w Serwisie, drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w Serwisie, osobiście – w recepcji.

 

PŁATNOŚCI

 

Płatność z tytułu rezerwacji miejsca noclegowego online, możliwa jest na chwilę obecną tylko przelewem. Przy płatnościach bezpośrednio w hotelu: Usługodawca akceptuje gotówkę oraz następujące karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express, Diners Club.

Do korzystania z Serwisu wymagane są co najmniej: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PENSJONATU

 

Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju. 

Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, pensjonat za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Apartamenty Magia Gór uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli hotelu, przy czym jednym z nich musi być Właściciel lub Kierownik hotelu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie obiektu i będą przygotowane dla gościa do odbioru w recepcji. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN

Przedmioty pozostawione w pokoju po wyjeździe Gościa będą przygotowane do odbioru dla Gościa i przechowywane przez okres 2 tygodni. Gość winien jest poinformować obiekt o terminie odbioru. Gość osobiście lub poprzez firmę kurierską na własne zlecenie i własny koszt, odbiera pozostawione przedmioty. 

W przypadku skrócenia pobytu, gościowi nie przysługuje rekompensata za niewykorzystane noce. 

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach 10:00 – 22:00. 

Po zameldowaniu w obiekcie Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w pensjonacie wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające. 

Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów na bieżąco, najpóźniej jednak przy wymeldowywaniu się z hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary. 

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy w nich pozostawione, gości korzystających z miejsc parkingowych udostępnionych na posesji apartamentów. Parking jest monitorowany, jednak nie jest strzeżony. Gość pozostawia pojazd na własną odpowiedzialność.

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług bez zwrotu kosztów osobie, która narusza tę zasadę.

Obiekt może odmówić zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

W obiekcie obowiązuje zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 400 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.

W obiekcie nie jest dozwolone wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp, do pokoi, jak i chodzenie w butach narciarskich w obiekcie. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa kosztami naprawy zniszczeń spowodowanych naruszeniem tego zakazu.

Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel hotelu. 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.). 
Obiekt jako inkasent dla Urzędu Miasta Zakopane, pobiera od gościa w kwocie 3 PLN za każdy dzień pobytu, opłatę miejscową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

REZERWACJA MIEJSCA NOCLEGOWEGO

 

Rezerwacja miejsca noclegowego dostępna jest: poprzez System rezerwacji, drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w recepcji obiektu. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę VAT, powinien zadeklarować nam już w momencie rezerwacji, że chce otrzymać fakturę i wypełnić dane dotyczące firmy w formularzu rezerwacyjnym. Pensjonat nie wystawia faktury VAT na podstawie wystawionego wcześniej paragonu.

W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca hotelowego. 

Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego online oprócz warunków wskazanych konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty” i zaznaczenie opcji “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji” oraz “Zapoznałem się i akceptuję regulamin” jak również “Metoda płatności”. W innym wypadku rezerwacja online nie będzie możliwa,

W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o: głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa w formularzu rezerwacji, oraz o danych identyfikujących Usługodawcę, jak i braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od świadczenia usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa powyżej, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

Na poczet rezerwacji, w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia, Gość winien jest celem zagwarantowania rezerwacji wpłacić 50% kosztów zarezerwowanego pobytu, podając nazwisko podane podczas rezerwacji, numer rezerwacji i datę przyjazdu. W razie dodatkowych pytań lub próśb wydłużenia terminu płatności prosimy o kontakt z recepcją. Brak wpłaty w terminie rezultuje automatyczną anulacją rezerwacji.

Za skutki wynikłe z podania w formularzu nieprawidłowych danych przez rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca rezerwacji. Pensjonat u Ani nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacyjnego z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług internetowych.

 

REZYGNACJA Z REZERWACJI MIEJSCA NOCLEGOWEGO

 

Rezygnacja lub zmiana terminu z dokonanej przez Gościa rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana. Rezerwację dokonaną przez System rezerwacyjny online w Serwisie rezerwacyjnym należy anulować lub modyfikować pisemnie drogą elektroniczną lub poinformować o tym fakcie bezpośrednio recepcję pensjonatu telefonicznie. Zmiana terminu rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa najpóźniej do 31 dni przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego, chyba, że warunki danej oferty (szczególnie dotyczy Booking.com)  stanowią inaczej.  W przypadku anulacji rezerwacji pobrany zadatek jest bezzwrotny. 

W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa lub niestawienia się przez Gościa w obiekcie w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość będzie zobowiązany do zapłaty 100% opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której regulamin stanowi inaczej. Opłata rezerwacyjna stanowi należność za pełny niewykorzystany pobyt wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej jak to ma miejsce w przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład Promocje). 

Rezerwacje, wykonane przez Gościa bezpośrednio w Internetowych portalach rezerwacyjnych takich jak booking i inne, rezygnacje ze wskazanych rezerwacji objęte są odrębnym regulaminem określanym bezpośrednio w podanych portalach rezerwacyjnych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] cywilnego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

  • Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
  • Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej www.magiago.pl/regulamin.
  • Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
  • Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
  • Usługobiorca w okresie realizacji Usługi zobowiązany jest do komunikowania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej mającej miejsce przed zakończeniem świadczenia Usług Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości.
  • Usługobiorca ma prawo do korzystania z wszelkich możliwych Usług świadczonych przez Usługodawcę określonych niniejszym Regulaminem.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 

Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

REKLAMACJE

 

Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. Wszelkie reklamacje należy składać w trybie bieżącym , najpóźniej jednak w dniu wyjazdu. Dane zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy. Reklamacje dotyczące pobytu Gościa, lecz zgłaszane dopiero po opuszczeniu pensjonatu nie będą rozpatrywane.

Usługodawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną przez gościa jeszcze w trakcie pobytu reklamację w trybie natychmiastowym, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług oświadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

POSTANOWIENIA

 

Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy